Lobby logo 2.0.png

סינגור

חוות דעת עבור שותפים

פגישות עם מהנדס העיר

סיורים

פגישות עם ראש העיר

אירועים

פגישות חודשיות של חברי הלובי

דוברות

שדולת ירושלים בת-קיימא
שדולת ירושלים בת-קיימא הושקה בינואר 2018, ביוזמתה של קרן ירושלים ירוקה. בשדולה חברים מנהלים קהילתיים, קהילות, עסקים, ארגונים, מוסדות וועדי פעולה אשר פועלים יחד לקדם מדיניות ועשייה סביבתית בירושלים, כאשר החודשים הראשונים של בניית השדולה הוקדשו לחיבור יחד של מטרות העל והאמנה המשמשות בסיס לפעילותה.

 

מטרות השדולה:

  • לקבוע סדר יום של קיימות עירונית בזירה הציבורית, כמרכיב חיוני בשאיפה לעיר נקייה, בריאה וירוקה יותר.

  • לקראת הבחירות המקומיות, חברי השדולה נפגשו עם מועמדים לראשות העיר, כדי להביא למחויבותם להחלטות מדיניות המקדמות קיימות, אשר טרם אומצו על ידי העירייה והנהגתה. המועמדים דורגו על פי תגובותיהם, ובמהלך שנות הכהונה שלהם ייעשה מעקב אחר ההישגים.

  • להביא נושאים ירושלמיים חשובים לדיון בוועדות כנסת ובפורומים נוספים רלבנטיים.

  • לקדם כיסוי תקשורתי רציני של נושאי קיימות עירונית בכל אמצעי התקשורת.

לקרוא עוד על מטרות השדולה לחצו כאן.

 

כיצד פועלת השדולה:

  •  צוות של נציגי ארגונים מתכנס אחת לחודש כדי לעדכן ולהתעדכן, וגם כדי לקבוע יעדים משותפים ושותפויות בין הארגונים החברים.

  • לפני הבחירות, הציבור הרחב הוזמן לסדרת דיוני פאנל בין מועמדים לראשות העיר. למועמדים זו הייתה הזדמנות להביע תמיכה באג'נדה של שדולת ירושלים בת-קיימא.

  • קיום פגישות עם גורמים חשובים בעיר ובמרחב: ראש העיר, מהנדס העיר, וגורמים עירוניים נוספים, גורמים במשרד להגנת הסביבה.

  • הפקת אירועים משותפים.

  • לשדולה דוברת אשר דואגת לכיסוי תקשורתי של הנושאים על הפרק בעל אמצעי התקשורת.

חברי השדולה
 
ארגונים ירושלמים, ועדי פעולה
מוסדות אקדמיים ואתרים חינוכיים
עסקים
מנהלים קהילתיים
מוסדות לימוד
ארגונים ארציים
חברים בשדולה 2 עדכון נובמבר 2021.jpg
חברים בשדולה 1 עדכון נובמבר 2021.jpg