top of page

הצטרפו לבעלי עניין של קרן ירושלים ירוקה

נעמי מסבירה על מה זה להיות בעל עניין בקרן ירושלים ירוקה

איך מצטרפים לקרן ירושלים ירוקה

אוהבים את ירושלים?

מאמינים בכוחה של חברה אזרחית להשפיע על מדיניות עירונית ולאומית?

רוצים להיות מעורבים באופן אישי בשיפור איכות החיים בירושלים?

רוצים להיות חברים בפורום מנהיגות?

 

 אם התשובה היא כן, הצטרפו ל"קרן ירושלים ירוקה" ותהפכו ל"בעלי עניין בירושלים".

 

בעלי עניין בירושלים:

  • יפעילו לחץ על הנהגה עירונית ולאומית להשקיע יותר בתשתיות ובשירותים בני-קיימא

  • יחנכו בני נוער ומבוגרים למודעות סביבתית ולאחריות אזרחית

  • יתמכו ב"קרן ירושלים ירוקה" (קי"י)

​​

קי"י (עמותה רשומה) הינה יוזמתה של נעמי צור, סגנית ראש העיר לשעבר.

קי"י תעלה לסדר היום הירושלמי את החשיבות של אחריות ציבורית ושל מודעות חברתית, סביבתית, וכלכלית.

קי"י תתמוך במיזמים קהילתיים (grassroots initiatives) תוך שיתוף פעולה עם כלל הקהילות והדתות במרחב ירושלים.

קי"י תיצור שותפויות עם קהילות שונות ברחבי העולם שעבורן ירושלים מהווה יעד חשוב.

"בעלי עניין בירושלים”, שהם חברי קי"י יקדמו את פעילות הקרן כתורם קולקטיבי.

"בעלי עניין בירושלים", ביכולתם ליזום פרויקטים חדשים (העומדים בקנה אחד עם מטרות קי"י), או לתמוך ביוזמות מתוך תפריט הפרויקטים של הקרן.

בעלי עניין בירושלים:

  • יארגנו וישתתפו בוועדות מקצועיות ובסדנאות העוסקות בנושאים כגון חינוך סביבתי, הנגשה, טבע, זיהום אוויר ומים, תחבורה, תברואה, ונושאים עירוניים אחרים.

  • יהיו שותפים בבלוג ובעלון חודשי באינטרנט של פורום "בעלי עניין בירושלים".

  • יקחו חלק במאמץ משותף לחולל שינוי בתרבות הממסדית והאזרחית בירושלים, כך שתושבים ומבקרים כאחד יוכלו להתגאות ביופייה ובייחודיותה של עירנו.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לפורום "בעלי עניין בירושלים" ולהתחייב בדמי חבר שנתיים ברמה המתאימה לכם

הפוך לחבר בקרן ירושלים ירוקה

חברים בקרן נותנים תמיכה שנתית, אולם אין להם זכויות הצבעה באסיפה הכללית השנתית.
תרומה שנתית זו היא רק 360 ש"ח - $72 - £90.

​ כל מה שאתה צריך לעשות הוא... ללחוץ על הלחצן תרום למטה.

Become A Young Stakeholder (for under 30s or students)

What does it mean to become a Young Stakeholder?

If you are a student or under 30, you qualify to become a YOUNG JERUSALEM STAKEHOLDER and.....

All this for just 15NIS/month - $4.5/month - £4/month

All you have to do is...  Click on the DONATE button below.

bottom of page