top of page
Lobby logo 2.0.png

ועידת האקלים האזורית
ואירוע הסיום "ירוק בפנים ובחוץ"

ועידת האקלים האזורית של ירושלים ומטה יהודה הייתה אחת מבין 14 ועידות אזוריות שהתקיימו בשנת 2021 בקידום ותמיכת קואליציית ארגוני האקלים בישראל. ועידות האקלים הן תוצר של שיתוף פעולה בין ארגונים אזרחיים, ערים ורשויות מקומיות, במטרה לערב ולרתום את הציבור והרשויות המקומיות ולהשפיע על מדיניות האקלים וההיערכות לשינויי האקלים האזורית וממשלתית לקראת וועידת האקלים של האו"ם - COP26.

אתר הוועידות האזוריות

משבר האקלים מחייב אותנו לנקוט צעדים משמעותיים על מנת לצמצם את עוצמתו, ובד בבד עלינו  להיערך לקראתו ולבנות חוסן קהילתי. לרשויות מקומיות ולחשיבה אזורית תפקיד חשוב בהיערכות לשינויי האקלים. מכיוון ורוב האוכלוסייה מתגוררת בערים ואלו עוברות פיתוח מואץ יש כאן הזדמנות לתכנון מקיים תוך שימוש מושכל במשאבים ודאגה לכל שכבות האוכלוסייה.

 

לצד הפיתוח העירוני יש צורך בשמירה על המערכות הטבעיות שסובבות את הערים ומספקות שירותי מערכת אקולוגית חיוניים לתפקוד ובריאות החיים בעיר. לכן דרוש שיח וחשיבה משותפת של כל הגורמים הרלוונטיים באזור, על מנת להבטיח את החוסנו מול משבר.

 

שדולת ירושלים בת-קיימא יחד עם השותפות האזורית לקידום מרחב ביוספרי באזור ירושלים, הפיקו במשותף כנס אזורי, לאזור

.ירושלים ומטה יהודה, שהתמקד בשלושה נושאים חשובים לאזור: שטחים פתוחים ומערכות טבעיות, מזון, ואנרגיה

מטרות הועידה:

  •  העלאת מודעות וחיבור מגוון אוכלוסיות במרחב לנושא ולדחיפות של פעולה בנושא משבר האקלים

  •  יצירת שיח ושותפויות בין החברה האזרחית והרשויות בהערכות למשבר האקלים

  •  מינוף של מיזמי חברה אזרחית הנוגעים ישירות או בעקיפין למשבר האקלים

  • יצירת פלטפורמה עבור הרשויות להציג את פועלן בתחום

3 אנרגיה.jpg
2 מזון.jpg
1 שטחים פתוחים.jpg
banner ירוק בפנים ובחוץ 2  .jpg
bottom of page