סינגור

lobby July 2018 2
lobby July 2018 3
lobby 2019-10-06
lobby 2019-10-06
lobby 2019-06-27 at 12.42.04
1/1

שדולת ירושלים בת-קיימא

מטרות על עבור שדולת ירושלים בת-קיימא

מטרת מסמך זה היא להגדיר מטרות מרכזיות  לקידום החזון של שדולת ירושלים בת-קיימא.

כל אחת מהמטרות תכיל מספר יעדים ישימים הניתנים למימוש בקדנציה הנוכחית של ראש העירייה החדש, בשיתוף עם החברה האזרחית. לאחר הסכמה על היעדים תיבנה  תוכנית עבודה מפורטת על ידי צוותי עבודה  שיעסקו בכל נושא.

 

ירושלים בת-קיימא

   תוכנית חומש והגדרת יעדים למימוש בקדנציה הנוכחית של ראש העירייה בשיתוף עם המגזר העסקי והחברה האזרחית.

           הגדרה של "מקיים": התנהלות מוכוונת השפעה על החברה, הסביבה והכלכלה כמכלול, לאורך זמן ותוך

            שמירה על יושר בין דורי.

 

1. קנה מידה אנושי:

 • מרחב ציבורי נגיש וזמין לכל

 • 30 דקות זמן הגעה לעבודה

 • מוסדות חינוך, רווחה, בריאות, תרבות ופנאי בתוך השכונות

 • פארק במרחק הליכה של 10 דקות מהבית

 

2. ניידות מקיימת:

 • תחבורה ציבורית ושיתופית נגישה לכל 24/7

 • עידוד שימוש באופניים כאמצעי נסיעה פעילה

 • הליכה כפתרון מועדף ובטוח ברחבי העיר (Walkability)

 • יתרון לחלופות לרכב הפרטי ידידותיות לסביבה

 

3. ירושלים נקייה, מפחיתה פסולת וממחזרת:

 • מרחב ציבורי נקי ומזמין

 • הרחבת מהפכת הקומפוסט הירושלמי

 • עידוד הפרדה במקור ואימוץ פתרונות חדשניים

 • עידוד הפחתת צריכה וחיסכון במשאבים

 

4. אוויר הרים צלול כיין:

 • הפחתת פליטות ועמידה בתקנים של ארגון הבריאות העולמי

 • מרכז עיר נטול מכוניות

 • תמרוץ רכבים חשמליים והיברידיים

 

5. עיר ירוקה ופורחת - העיר כמרחב ביוספרי:

 • הטבע בעיר וסביבה כתשתית, שמירה על הרי ירושלים כנכס לאומי.

 • שמורות טבע עירוניות ושטחים פתוחים בעיר עבור הדורות הבאים

 • גנים לאומיים, שמורות טבע, יערות ירושלים והעצים בעיר כנכס עירוני

 • שימור, טיפוח והרחבת בתי הגידול וכל אתרי הטבע העירוני

 

6. תכנון מקיים:

 • ציפוף, פיתוח ועיבוי עירוני בתוך גבולות הבינוי הקיימים

 • גיבוש תקן בנייה ירוקה המותאם למאפייני העיר

 • עידוד שימוש בגגות ובקירות

 • עידוד תמהיל שימושים ברחבי העיר.

 • הגבלת גובה בנייה

 

7. ירושלים של כולן וכולם:

 • שקיפות והוגנות חברתית-סביבתית

 • העברת מידע נגיש ומובן בכלל הנושאים העירוניים

 • שותפות הציבור בקביעת מדיניות עירונית 

 • רגישות תרבותית

 • מעורבות פעילה של התושבים כבעלי עניין בירושלים

 

8. עיר עצמאית במים, מזון, אנרגיה וכלכלה:

 • עיר רגישת מים, טיפוח אקוויפר ההר כמשאב עירוני

 • מעבר לאנרגיות מתחדשות

 • קידום כלכלה עירונית משתפת

 • בטחון תזונתי לכלל התושבים

 • עידוד צריכה מושכלת תוך מניעת בזבוז משאבים

 

9. עיר בריאה:

 • עיר מגדלת מזון ומחנכת לאכילה בריאה

 • חינוך להרגלי חיים בריאים

 • השקעה ציבורית ברפואה מונעת

 • מדיניות מבוססת על עקרון הזהירות המונעת

 

10. ירושלים בירת החינוך, התרבות והסובלנות העולמית:

 • חינוך לערכי הקיימות מוטמע בכלל המערכות העירוניות

 • ירושלים כמעבדה המובילה בחדשנות כלכלית, חברתית וסביבתית

 • עידוד יזמות קהילתית מקומית (grassroots)

 • חגיגת המגוון האנושי והתרבותי

 לקרוא את ההאמנה של שדולת ירושלים בת קיימא לחצו כאן

Slide2.JPG
Slide1.JPG