top of page

חינוך לקיימות

בית ספר ראשית

​יוזמה זו נתמכת על ידי קרן ליסה ומורי פרידמן ומרכזות אותה תמנע רז ואסתר ציון אטן.

יוזמה זו עוסקת בנושאי הליבה בשכונת קריית מנחם, שכונה מוחלשת מבחינה סוציואקונומית, ובעלת אוכלוסייה מגוונת המורכבת מעולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר, לצד משפחות ותיקות, שחלקן נמשכות לשכונה בגלל הסטנדרטים הגבוהים שמציב בית ספר ראשית.

בית ספר ראשית, אשר גם חבר בשדולת ירושלים בת קיימא, הקים בשטחו לפני מספר שנים חממה גדולה וגינת ירק גדולה ויצרנית. בתחילה, פרט לשיעורי חקלאות לכיתות א-ב בבית הספר, נפגשו בקביעות קבוצת משפחות שילדיהן תלמידי בית ספר ראשית, וקיבלו הכשרה ותמיכה בגידול מזון מקומי בקנה מידה קטן. במסגרת המיזם של קרן ירושלים ירוקה כל תלמידי בית הספר קיבלו הביתה אדנית וציוד לגידול עשבי תיבול וירקות שנזרעו וגודלו בחממת בית הספר, וקבוצת תלמידים מנהיגים למדו כיצד לגדל מזון בקנה מידה ביתי והעבירו את הידע לקהילת בית הספר בשיעורים ואירועים בית ספריים. 

העקרון המנחה את הפרויקט הוא שחשוב להתמקד בבתי הספר בהם ילדים לא רק לומדים את ההרגלים והדיסציפלינות שינחו אותם כמבוגרים, אלא גם ישפיעו בתקווה על כל משפחתם. פרויקט זה הוא הצעד הראשון בתהליך אשר בתקווה, תוך שנים ספורות, יוביל להזדמנויות תעסוקה כתוצאה מיוזמות גידול מזון מקומי, אירוח והסעדה. יש לקוות שגישה זו תתרום בסופו של דבר לביטחון תזונתי, אך גם תעצים ותיצור תחושת קהילה בתוך השכונה. בנוסף הדבר גם יחזק את הקשר בין בית ספר ראשית לקהילה הרחבה.

על ידי פיתוח ביטחון תזונתי מקומי, הרגלי אכילה בריאים ויוזמות שיכולות לחזק את כלכלת השכונה, אנו רואים הזדמנות לחיזוק הלכידות החברתית והעצמה של הקהילה המקומית. בדרך זו בית ספר "ראשית" מוביל את קריית מנחם להיות "שכונה אכילה" (כזו העוסקת באופן פעיל בגידול חלק ניכר מהפירות והירקות שלה במקום). 

בשנת תשפ"ב, שנת שמיטה, אנו מובילים בבית ספר פרויקט "יזמות ירוקה", בו משתתפים תלמידי כיתות ו' בנים. במסגרת הפרויקט התלמידים יוזמים ומוציאים לפועל מיזמים סביבתיים, אשר ישפיעו על קהילת בית הספר ו/או השכונה. זוהי דרך נוספת להוציא לשכונה את הפעילות והלמידה הסביבתית אשר מתקיימת בין כותלי בית הספר

bottom of page